Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 : Toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden.

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bezoeker van de website philippo-rozen.be die online een bestelling plaatst, hierna de koper genaamd, de nv Philippo Rozen, met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Kerkendijk 12, hierna de verkoper genaamd.

1.2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch onder de aandacht van de bezoeker/koper van de website philippo-rozen.be gebracht vooraleer deze een bestelling kan plaatsen.
1.3. Door het plaatsen van een bestelling betuigt de koper met andere woorden zijn volledige en onvoorwaardelijke instemming met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

1.4. De koper kan zich niet beroepen op eventuele andere documenten uitgaande van de verkoper, zoals catalogi of brochures, die overigens te allen tijde geacht worden uitsluitend een indicatieve waarde te hebben. Om deze reden kan de koper aan de verkoper geen enkele andersluidende voorwaarde tegenwerpen, tenzij de verkoper dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt, ongeacht het ogenblik waarop dit aan de koper medegedeeld wordt.

1.5. De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Gewijzigde voorwaarden hebben onmiddellijke uitwerking zonder echter afbreuk te doen aan de reeds door de verkoper verworven rechten.

1.6. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

ARTIKEL 2 : Aanbod

2.1. Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

2.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

ARTIKEL 3 : Prijzen.

3.1. De goederen worden verkocht en geleverd aan de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

3.2. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen (tenzij duidelijk anders aangegeven). Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.

3.3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 4 : Sluiten van de verkoopovereenkomst.

4.1. De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. De verkoper kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd.

4.2. Elke bestelling wordt geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door de verkoper. Alleszins is vereist dat de koper zijn betaling bevestigt door betaling van de prijs.

4.3. De aankoop komt tot stand op het moment dat de koper een bevestigingsmail ontvangt. Dit gebeurt nadat de gegevens van de koper zijn ingevuld en de betaling is voltooid.

4.4. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact/Mister Cash, Maestro, Ideal, Mastercard en Visa.

4.5. De koper kan zich niet beroepen op een verzakingsrecht, zoals ondermeer voorzien in art. 80 § 4,2° van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Gelet op de aard van de verkochte goederen (versheid) kan de koper aldus niet afzien van zijn aankoop en evenmin wijzigingen aanbrengen aan bestelde goederen. Reeds betaalde sommen zijn definitief verworven voor de verkoper.

ARTIKEL 5 : Levering van goederen.

5.1. De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het aangeduide adres, hetzij, ingeval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld.

5.2. De leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld. De verkoper kan echter niet worden aangesproken wegens laattijdige leveringen. De verkoopovereenkomst kan evenwel, behoudens gevallen van overmacht, ontbonden worden indien de levering meer dan tien uur na het vooropgestelde tijdstip plaatsvindt. In dat geval kan de koper maximaal aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde prijs met uitsluiting van elke andere vergoeding.

5.3. Ondermeer volgende gevallen van overmacht ontslaan de verkoper van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en onmogelijkheid om zelf bevoorraad te worden door de normale leveranciers.

5.4. In ondermeer volgende omstandigheden kan de verkoper de levering tijdelijk opschorten: storingen in het interne netwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake (problematische) toegang tot internet en dergelijke. De uitvoering van de overeenkomst wordt alsdan opgeschort tot de storing is verholpen en/of de toegang tot internet is hersteld zonder dat de koper zich kan beroepen op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

5.5. In ieder geval is de verkoper er slechts toe gehouden te leveren indien de koper al zijn verplichtingen jegens hem is nagekomen.

ARTIKEL 6 : In ontvangst name van goederen.

6.1. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot maximaal de terugbetaling van de prijs, met uitzondering van alle andere vergoedingen.

6.2. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op daaraan voorafgaande of latere bestellingen en leveringen. De koper is onverkort gehouden de prijs van eerdere of latere bestellingen te voldoen.

6.3. Indien de koper bij de ontvangst gebreken bemerkt bij een deel van de geleverde goederen, zal hij enkel zijn rechten aangaande dit deel kunnen laten gelden.

6.4. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

ARTIKEL 7 : Herroepingsrecht

7.1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan de onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten van vergaanbare aard, zoals bloemen en planten.

7.2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper terugsturen, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

7.3. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.4. De verkoper zal de aankoop / het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 : Garantie

8.1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

8.2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

8.3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de koper zijn afgeleverd, dient de koper vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de koper het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen.

8.4. Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

8.5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

8.6. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de koper.

8.7. De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 9 : Geschillenregeling

9.1. De verkoper verbindt zich ertoe eventuele klachten of geschillen zo spoedig mogelijk te behandelen.

9.2. Indien er een geschil ontstaat tussen de koper en de verkoper, zal eerst een minnelijke regeling betracht worden. Wordt het geschil hierdoor niet opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Alleszins zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en is enkel Belgisch recht van toepassing.